Individuelt og arbeidsrettet

Introduksjonsprogram

Hovedmålet er å kvalifisere deltakerne for arbeid eller videre utdanning.

Individuelt og arbeidsrettet introduksjons-program!

Smartstudy gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til Introduksjonsloven (Les her).

Målet er å kvalifisere deltakerne for arbeid eller videre utdanning.

Hvordan blir Introduksjonsprogrammet – for meg?

Ved oppstart blir hver enkelt deltaker grundig kartlagt og plassert i norskgruppe etter nivå. Vi utarbeider deretter en individuell opplæringsplan (IOP) for forventet språklig utvikling, basert på «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere».

For deltakere med høye kvalifikasjoner og ambisjoner har vi sett at det er fullt mulig å nå nivå B1-B2 innen ett år. For deltakere med ingen eller lite skolebakgrunn blir hovedfokuset i første omgang å sørge for alfabetisering.

Hva er forskjellen på «oss» og «de andre»?

Smartstudy skiller seg fra andre tilbydere ved å tilby et individuelt tilpasset og særlig arbeidsrettet introduksjonsprogram.

Individuelt tilpasset

Særlig arbeidsrettet

Smartstudy er godkjent av Kompetanse Norge som prøvested for norsk- og samfunnskunnskapsprøve. Vi har deltakere med varierende bakgrunn og kvalifikasjoner på introduksjonsprogrammet..

Personlig veiledning

Deltakerne får en veileder som de har ukentlige samtaler med. Denne tette kontakten gir oss mulighet til å skreddersy et opplegg som passer den enkelte. Dette skjer selvsagt i nært samarbeid med den enkelte kommunen, og i tråd med deltakernes Individuelle plan (IP).

I veiledningen er hovedfokuset å forberede på deltakelse i norsk arbeidsliv, blant annet gjennom opplæring i arbeidslivskunnskap og jobbsøk. Vi har også mulighet for å tilby opplæring i bransjespesifikk arbeidsnorsk, direkte spisset mot deltakerens planlagte eller pågående praksis. Smartstudy har også utviklet en egen opplæringsplattform, Introduksjon.no, som er et viktig redskap i språklæringen på praksisplassen.

Veileder rapporterer jevnlig til kommunen om deltakers innsats og progresjon.

Praksisplass er viktig!

Vår erfaring er at den beste språkopplæringen skjer «der ute», i det virkelige livet. Arbeidet med å skaffe praksisplass starter derfor tidlig. Vi inkluderer deltakerne i så stor grad som mulig i prosessen, ved blant annet å bruke det anerkjente interesseverktøyet Jobpics. Vi er samtidig opptatt av at deltakeren skal sette seg realistiske mål for programtiden, i henhold til den overordnede målsettingen for Introduksjonsprogrammet. Hovedsakelig er praksisen 3 dager i uka.

Vi finner relevante praksisplasser

Vi har svært gode resultater å vise til når det gjelder å finne relevante praksisplasser. For noen av våre deltakere har praksisen ledet til ansettelse, mens det for andre har vært avgjørende i prosessen mot å få jobb. Som flyktning i Norge stiller man på mange måter svakere enn nordmenn, siden man mangler referanseperson og nettverk. En praksisplass er en gyllen mulighet til å skaffe seg nettopp dette.

Smarstudys medarbeidere har tett og kontinuerlig oppfølging med både kontaktperson i kommunen og praksisplassen.

Undervisning

Inntil deltakerne begynner i praksis, får de tilbud om språkopplæring på fulltid i små grupper. Etter oppstart av praksis tilbyr vi undervisning to dager pr. uke. Vi følger anerkjente læreverk, og bruker varierte undervisningsmetoder for at deltakerne skal nå sine språklige mål. Vi fletter inn kunnskap om norsk kultur og hverdagsliv, og bruker aktivt dagsaktuelle hendelser i media. På denne måten tilbyr vi en helhetlig forståelse av norsk samfunn og arbeidsliv. Undervisningen legger opp til mye muntlig dialog. Vi stiller krav til deltakerne både når det gjelder oppmøte og innsats (hjemme og på skolen).

Det lille ekstra

Vi er små, og det ser vi som en styrke. En fleksibel organisasjon som kan være tettere på og som har muligheten til virkelig å se hvert enkelt menneske i hverdagen. Våre ambisjoner er derfor ikke å være de største. Det er å være tettest på – deltakeren, kommunen og praksisplassen. Det er dette som gjør at vi kan tilby fleksible og individualiserte løsninger – og dermed «det lille ekstra».

Vi har mye på hjertet.

Smartstudy ønsker å delta i det offentlige ordskiftet. Se noen av våre bidrag her.

Her finner du oss
Smartstudy AS
Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7a
4021 Stavanger

©
OM SMARTSTUDY
The way to learn! Smartstudy skiftet navn i april 2018 – fra Smi språk og kultur AS. Smi språk og kultur ble etablert desember 2015 og var inntil da en avdeling i smi human AS – et selskap som har røtter helt tilbake til 1990. Fra 1. januar 2016 ble de ansatte i avdelingen språk og kultur i smi human overført til det nye selskapet Smi språk og kultur AS. All erfaring opparbeidet i smi human dannet basis for det nye selskapet.
Farid Ghiami er selskapets daglige leder, og med navneskiftet til Smartstudy søker vi flere og nye markeder. Mennesker skal alltid lære – og vi ønsker å bidra til læringen på den beste måten.

Pin It on Pinterest